Phân quyền người dùng

Với mỗi vai trò được phân quyền, người dùng sẽ có những chức năng khác nhau trong quản lý bán hàng.
Đăng nhập vào tài khoản Admin → Chọn Avatar tài khoản → chọn Cài đặt
Chọn cài đặt
Sau đấy chọn Phân quyền
Chọn Phân quyền

1. Phân quyền nhóm người dùng

Ở giao diện phân quyền chọn Nhóm người dùng điền tên nhóm => chọn Lưu để hoàn thành thêm nhóm người dùng
Điền tên nhóm
Nếu muốn tạo nhóm người dùng trong một nhóm đã có sẵn, thì chọn nhóm bên ô bên phải và Lưu lại
Chọn tên nhóm nếu đã có sẫn

2. Phân quyền người dùng

Ở giao diện phân quyền chọn tập Danh sách người dùng, muốn phân quyền cho người nào chọn tên người đó và vào ô thay đổi nhóm người dùng để chọn nhóm muốn phân quyền.
Phân quyền người dùng
Chú ý: Bạn có thể xem chi tiết các quyền ở bên trái ảnh.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔