Khởi tạo dữ liệu về quản lý kho

Tạo các dữ liệu về kho để kiểm soát hàng hóa, hàng xuất - nhập, hàng bán chạy, hàng tồn,... của doanh nghiệp.
Bước 1. Tại Trang chủ Lựa chọn Kho => Sau đó Chọn Kho
Chọn Kho
Bước 2. Chọn Thêm mới để tạo mới Kho
Chọn Thêm mới
Bước 3. Thiết lập các thông tin cơ bản của Kho => Sau đó bấm chọn Cập nhật
Điền thông tin và nhấn Cập nhật
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔