Optin Form

1. Thêm mới đơn

Truy cập Marketing -> Optin Form -> Chọn Thêm
Chọn Thêm mới option form

2. Cập nhật đơn

Bước 1: Truy cập Marketing -> Optin Form -> Chọn Optin Form cần sửa -> Thao tác -> Chọn Sửa
Chọn sửa option form
Bước 2: Chỉnh sửa nội dung theo ý muốn -> Chọn Cập nhật
Chọn Cập nhật sau khi chỉnh sửa

3. Xóa đơn

Truy cập Marketing -> Optin Form -> Chọn Optin Form cần sửa -> Thao tác -> Chọn Xóa
Xóa optin form

4. Cách đưa EmbedCode vào website

Truy cập Marketing -> Optin Form -> Chọn Optin Form cần sửa -> Thao tác -> Chọn Sửa -> Chọn Mã nhúng -> Chọn Sao Chép để Copy mã nhúng.
Lấy mã nhúng
Truy cập Website, Landing page của bạn, chọn Paste vào bài viết bạn muốn lấy thông tin khách hàng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔