Khách hàng

1. Thêm khách hàng mới

Bước 1: Chọn mục Tổng quan khách hàng trong mục Khách hàng => Chọn Thêm mới
Chọn thêm mới
Bước 2: Điền các thông tin: Tên khách hàng, địa chỉ, sinh nhật...‌ => Nhấn Cập nhật để lưu lại
Điền thông tin và cập nhật

2. Nhập khách hàng từ file

Nếu đã có thông tin khách hàng từ bên ngoài, bạn có thể nhập vào hệ thông CRMSales bằng tính năng Upload khách hàng. Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn mục Tổng quan khách hàng trong mục Khách hàng=> Chọn Upload khách hàng
Chọn Upload khách hàng
Bước 2: Tải lên danh sách khách hàng có sẵn => Nhấn Tải lên
Chọn tải lên

3. Phân quyền xem khách hàng

CRMSales cho phép phân quyền khách hàng khi tương tác với doanh nghiệp, bạn có thể cài đặt như sau:‌
Bước 1: Chọn mục Tổng quan khách hàng trong mục Khách hàng
Bước 2: Cài đặt phân quyền
Cài đặt phân quyền

4. Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Chọn mục Tổng quan khách hàng => Chọn khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin
Nhấn vào khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin
Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút như hướng dẫn
Chọn biểu tượng cây bút
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin => Nhấn Cập nhật để lưu lại
Chọn Cập nhật
THÔNG TIN LIÊN HỆ
☑️ Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔