Hợp đồng

Tại Trang chủ lựa chọn Bán hàng -> sau đó chọn Hợp đồng bán để truy cập Hợp đồng
Chọn Hợp đồng

1. Thêm mới hợp đồng

Bước 1: Lựa chọn Thêm mới -> Sau đó tùy chỉnh các thông tin cần thiết
Chọn Thêm mới
Bước 2: Sau đó lựa chọn Cập nhật để thêm mới Hợp đồng
Chọn Cập nhật

2. Cập nhật hợp đồng

Bước 1: Chọn Hợp đồng cần Cập nhật => Chọn biểu tượng hình cây bút
Chọn biểu tượng hình cây bút
Bước 2: Sửa các thông tin cần thiết => Sau đó chọn Cập nhật để hoàn tất
Sửa các thông tin sau đó chọn Cập nhật

3. Xóa

Lựa chọn Hợp đồng cần xóa -> Chọn biểu tượng có dấu “X” -> Sau đó xác nhận Xóa để xóa hợp đồng
Xóa hợp đồng
Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔