Báo giá

Tại trang chủ chọn mục Báo giá để truy cập
Chọn Báo giá

1. Thêm mới giá sản phẩm

Bước 1: Chọn Thêm để thêm mới báo giá
Chọn Thêm
Bước 2: Sau đó điền các thông tin cần thiết -> Lựa chọn Cập nhật để hoàn thành báo giá
Điền thông tin khách hàng, nội dung
Điền thông tin sản phẩm và Cập nhật

2. Cập nhật giá sản phẩm

Bước 1: Lựa chọn Báo giá cần cập nhật -> Chọn biểu tượng hình cây bút để cập nhật
Chọn biểu tượng cây bút
Bước 2: Sửa các thông tin cần cập nhật => Sau đó lựa chọn Cập nhật để hoàn thành
Chỉnh sửa và chọn Cập nhật

3. Xóa giá sản phẩm

Lựa chọn Báo giá cần Xóa -> Chọn biểu tượng dấu “X” => Sau đó chọn Đồng ý để xóa báo giá
Xóa báo giá
THÔNG TIN CHI TIẾT
Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔