Bảng giá

Tại Trang chủ lựa chọn Bán hàng -> Chọn Bảng giá bán niêm yết để truy cập Bảng giá
Chọn Bảng giá bán niêm yết

1. Thêm mới bảng giá

Bước 1: Chọn Thêm mới bảng giá từ file Excel để tải lên Bảng giá
Chọn Thêm mới bảng giá từ File Excel
Bạn có thể tham khảo Bảng giá mẫu tại Nhập theo mẫu dữ liệu này
Bảng giá mẫu
Bước 2: Sau đó bấm chọn Tải lên danh sách -> Chọn file cần tải lên -> Sau đó lựa chọn Tải lên để hoàn thành tải lên Bảng giá
Chọn tải lên danh sách

2. Cập nhật bảng giá

Bước 1: Lựa chọn bảng giá cần cập nhật -> Chọn biểu tượng hình cây bút
Chọn biểu tượng cây bút
Bước 2: Cập nhật các thông tin tương ứng -> Sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Chọn Cập nhật

3. Xóa bảng giá

Chọn Bảng giá cần xóa -> Chọn dấu “X” -> Sau đó Xác nhận “OK” để xóa bảng giá
Xóa bảng giá
THÔNG TIN CHI TIẾT
Hotline: 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟓𝟏.𝟎𝟓𝟔